Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. március 30.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-5/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. március 30-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője

Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az intézményvezetőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, azzal, hogy a meghívóban szereplő 5. napirendi pont a mai napon ne kerüljön megtárgyalásra, mivel a területi főépítész vélemények hiányában a képviselő-testület nem tud végleges döntést hozni a település Rendezési tervéről. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási Lajos és Balla Ferenc képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Közmeghallgatáson elhangzottak megvitatása

Előterjesztő: polgármester

 

2.        SzSzB tagok eskütétele

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

4.        Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Egyebek

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a módosított napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

  1. Közmeghallgatáson elhangzottak megvitatása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatáson megjelentek érdeklődők számát átlagosnak tartja. A felvetett problémákból arra következtet, hogy a lakosság nem tartja rossznak a képviselő-testület és az önkormányzat munkáját.

·         Petrigán László Móra F. utcai lakos az utak minőségét és a kátyúkat kifogásolta. Madzin János Petőfi S. utcai lakos is kifejtette válaszában az előtte szólónak, hogy ő az országban elég sok helyen megfordult már és az a véleménye, hogy Hernádnémetinek nem kell szégyenkeznie az utak miatt. Jó lenne, ha az országban mindenütt legalább ilyen minőségűek lennének az utak. Természetesen az önkormányzat folyamatosan igyekszik kijavíttatni a kátyúkat.

 

·         Simon Károly azt kifogásolta, hogy az önkormányzat nem tesz semmit, amiért a MgSz. lezárta a határba vezető utat és így a gazdáknak kerülniük kell. Az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere annak ellenére, hogy nem önkormányzati feladat, felismerve a probléma súlyát többször megpróbálkozott a szövetkezet vezetőségével egyezségre jutni, és megtalálni a kielégítő megoldást. A kérdéses út egy magánút, ez az ingatlan-nyilvántartásban is így szerepel, így az egyezség lenne a leggyorsabb megoldás. Az érintettek jogi képviselői már sikeresen egyezségre is jutottak, de a szövetkezet elnöke meggondolta magát és még sem járult hozzá a megoldáshoz. Véleménye szerint a gazdáknak kell összefogni és együttesen megoldani a problémát, pertársaságot alakítva, kérniük kellene a szolgalmi jog bejegyzését.

 

·         Hajdú Balázs a népdalkör kérését tolmácsolja, hogy a könyvtárban szeretnének próbálni. Egyszer már megkaptak a könyvtár épületében egy helyiséget, de pár alkalom után még sem találták megfelelőnek a próbák tartására, és úgy kerültek a kastély épületébe. Az önkormányzat azonban nem tudja biztosítani, hogy egy-egy intézményt, vagy épületet csak egy-egy támogatott szervezet használjon.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint nem helyi szinten vannak a gondok, a problémák, hanem központi, országos szinten. A lakosság nem tud hova fordulni gondjaival, panaszaival, ezért érthető, hogy először az önkormányzatot keresik meg.

 

Fésűs Nándor képviselőt a lakosság érdektelensége aggasztja. Lehet, hogy többen lettek volna a közmeghallgatáson, ha minden lakáshoz bedobtak volna egy-egy kis értesítést a közmeghallgatás időpontjáról. Sajnos a „tömeget” olyan emberek tették ki, akik amúgy is kapcsolódnak az önkormányzathoz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azért nem küldtek külön értesítést a közmeghallgatás időpontjáról, mert a falunaptárban, amit minden lakoshoz eljuttattak, minden rendezvény időpontja szerepel, illetve időben kiplakátolásra került a helyben szokásos módon.

 

16.25 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő megérkezik.

 

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint a közmeghallgatás falugyűlésként kerüljön meghirdetésre, és akkor valószínű több érdeklődő lenne.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a törvény alapján évente egyszer a képviselő-testületnek közmeghallgatást kell tartani.

 

Balla Ferenc képviselő véleménye szerint az érdektelenség abból adódik, hogy az emberek nem tudnak a problémájukra megoldást találni. Személyes megszólítást javasol, minden lakos kapjon értesítést a legközelebbi közmeghallgatás időpontjáról. Ne mondja se a képviselő-testület, se az önkormányzat ha az emberek megkeresik őket bármilyen problémájukkal, hogy az nem feladatunk. Sajnos az emberek nem találják meg az útját a problémájuk elintézésére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem tud olyan megkeresésről, amikor a hivatal úgy állt volna a lakos problémájához, hogy nem érdekli, oldja meg egyedül. A polgármesteri hivatalt bármilyen üggyel keresik meg a lakosok mindig segítséget, felvilágosítást kapnak, annak ellenére, hogy a megkeresések többsége nem tartozik a hatáskörükbe. Nagyon sokszor azonban nem tudnak segíteni, mert elsősorban anyagi segítséget várnak.

 

Fukk Sándor József képviselő egyet ért Balla Ferenc képviselőtársával és Polgármesterrel Úrral is. Véleménye szerint a lakásfenntartási támogatásnál is meg kellene vizsgálni, hogy a kérelmezőnek milyen rend van az udvarán, műveli-e a kertjét. Az utak kátyúzásával kapcsolatosan elmondja, hogy a munkálatokat a műszakisoknak figyelemmel kellene kísérni. A tanácsi rendszerben a vezetőség félévente végig járta a falut. A hivatalnak többször kellene szemlét tartani a településen. Javasolja, hogy a kertek kaszálására is időben hívják fel a lakosok figyelmét.

 

16.45 órakor Nagy László képviselő megérkezik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a lakásfenntartási kérelmek elbírálásánál a jogszabályi feltételeket az önkormányzat nem változtathatja meg. Az utak kátyúzásával kapcsolatosan elmondja, hogy a műszakis nem tud jelen lenni az összes kátyú kijavításánál. A munkálatok megkezdését többször bejárás előzte meg. A Móra Ferenc utcában valóban nem volt bejárás, ott később vették észre, hogy egy utólag beépített akna környéke szintén javításra szorul. Megemlíti a bérlakásoknál a hiányosságokat és az iskola felülvilágítóját. A rejtett hibák a műszaki átvételt követően szoktak kiderülni, sajnos ezek a kivitelező cégek már meg is szűnnek addigra, mikor számonkérésre kerül a sor. Mindkét munkálatnak felelős műszaki vezetője is volt.

 

Boros Lajosné dr. jegyzőnek rosszul esik, amikor bárki azt feltételezi, hogy a hivatal „nem járja” a falut. Nincs olyan nap, hogy ne lenne kint valamelyik dolgozó a faluban. A legproblémásabb portákra és lakásokba is bemennek, egyedi ügyekben, illetve időszakos bejárások alkalmával is, sajnos hogy az önkormányzaton csapódik le az eszköztelenség.

 

Répási János képviselő nem emlékszik arra, hogy a tanácsi rendszerben gyakrabban járta volna a falut a vezetőség. Akkor is voltak kátyúk az utakon és nem kerültek hamarabb kijavításra, mint most.  

Dr. Orosz Zsolt polgármester további hozzászólás hiányában a napirendi pont megvitatását lezárja. Felkéri képviselőtársait, hogy fáradjanak át a házasságkötő terembe az ünnepélyes eskütételre.

 

 

  1. Szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak eskütétele

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és kívánja, hogy a szavazatszámláló bizottságok választott tagjai tevékenységüket az esküjükhöz méltón végezzék. Megtisztelő feladatukhoz sok sikert és erőt kíván.

 

A Polgármester előmondását követően a szavazatszámláló bizottságok választott tagjai leteszik az esküt.

 

Ezt követően a Polgármester átnyújtja az eskü letételét igazoló okmányokat.

 

 

  1. Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Farkas Ildikó Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagja elmondja, hogy az önkormányzati rendelet-tervezet megfelel tartalmilag, formailag a törvényi szabályozásnak, magasabb szintű jogszabállyal nem áll ellentétben. Megfelel továbbá az új jogszabály szerkesztési előírásoknak. Szakmailag, törvényileg részletekbe menő, ezért javasolja a képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.

 

Szűcs Róbert képviselő indítványozza, hogy a 3. §. (1) bekezdés első mondatában „személye” helyesírási hiba kerüljön kijavításra. Javasolja, hogy a 3. §-ban az 1 éves tevékenység és az 5. §-ban írt 2 évi működés kerüljön egységesen szabályozásra, 2 éves tevékenység legyen egységesen meghatározva.

 

Karajz Ottó György képviselő nem látja értelmét annak, hogy a kérelmező civil szervezet a jegyzőhöz adja a támogatási kérelmét, aki azt megvizsgálja, és ha megfelelő, akkor a képviselő-testület elé terjeszti. Úgy találná logikusnak, ha már van rendelet, mért ne dönthetne a jegyző a támogatásról. Ezért javasolja az 5. §. (1) bekezdés elhagyását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy pl. a lakásfenntartási kérelmeket is a szociális rendeletben foglaltak alapján megvizsgálja a jegyző – ha szükséges hiánypótlásra felhívja a kérelmezőt – majd ezt követően terjeszti a képviselő-testület elé. A jegyző nem dönthet, a hatáskör nem átruházható.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy költségvetési támogatásról van szó, melyről a jegyző nem dönthet, nem ő gazdálkodik. A támogatás odaítéléséről csak a képviselő-testület dönthet. A rendeletet meg kell alkotni, hogy a támogatás odaítélésének eljárási szabályai rendelkezésre álljanak.

 

Lipták Zoltán képviselő jó dolognak tartja, hogy a jegyző jogszabályilag felülvizsgálja a kérelmeket, ha szükséges hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőket, majd ezt követően terjeszti a testület elé.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő jónak tartja a rendelet meghozatalát, javasolja annak elfogadását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel javaslat hiányában szavazásra teszi fel a módosító indítványokat. Elsőként a rendelet-tervezet 3. §-át érintő módosító indítványt teszi fel szavazásra.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

35/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezet 3. §. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„- az egyedi döntés alapján nyújtott, államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra.

- azon civil szervezetekre, önszerveződő csoportokra, melyek tevékenységüket legalább két éve folytatják a településen, székhelye Hernádnémetiben van, köztartozása nincs, csődeljárás nem folyik ellene.”

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Karajz Ottó György képviselő módosító indítványát, mely szerint a rendelet 5. §. (1) bekezdése ne kerüljön be a rendeletbe:

 

A képviselő-testület 1 Igen, 11 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

36/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a rendelet 5. §. (1) bekezdése változatlan formában a tervezet részét képezi.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a módosításokkal egységes szerkezetben szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

 

 

A képviselő-testület 11 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

HERNÁDNÉMETI Község Önkormányzatának

5/2010. (III. 30.) sz. rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Bevezető

 

Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§ Az Önkormányzat elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Hernádnémetiben élő polgárok önszerveződő közösségei, civil szervezetei végeznek a kultúra közvetítése, a hagyományok ápolása, a különböző korosztályú fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, oktatása, művelődése, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség és a demokrácia megteremtése, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében.

 

 

2. § (1)   Az 1.§-ban megfogalmazott elvek megvalósulása, a civil szervezetek közötti esélyegyenlőség megteremtése érdekében az Önkormányzat az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a község anyagi lehetőségeitől függően – támogatási rendszert alkalmaz a civil szervezetek részére, a jelen rendeletben megfogalmazott szabályok szerint:

 

(2)               A támogatási eljárást a civil szervezetek részére az éves költségvetésben biztosított keret felhasználásának azon részére kell alkalmazni, amelyet civil szervezetek programjainak, működésének támogatására kíván biztosítani a képviselő-testület.

 

3. § (1)   E rendelet hatálya kiterjed:

 

-          az egyedi döntés alapján nyújtott, államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra.

-          azon civil szervezetekre, önszerveződő csoportokra, melyek tevékenységüket legalább két éve folytatják a településen, székhelye Hernádnémetiben van, köztartozása nincs, csődeljárás nem folyik ellene.

 

(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabályok által szabályozott támogatások elbírálására, folyósítására, és nyilvántartására.

 

4. §. (1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott keret felhasználása során a civil szervezetek pénzügyi támogatása iránti kérelmet írásban, az 1. sz. mellékletben szereplő Támogatási Kérelem Adatlapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál kell benyújtani. A kérelem átvételével egyidejűleg a kérelmezőt nyilvántartásba veszi. A kérelem elbírálása kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

(2) A pályázathoz csatolni kell:

 

a)         a 30 napnál nem régebbi, civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát,

b)        a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát,

c)         30 napnál nem régebbi APEH igazolást arról, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,

d)        a pályázatot megelőző év pénzügyi beszámolóját,

e)         a civil szervezet utolsó mérleg-beszámolójának hiteles másolatát,

f)         arról szóló nyilatkozatot, hogy a kérelmező a támogatási kérelem beadását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal,

g) nyilatkozatot az összeférhetetlenség fennállásával kapcsolatban,

h) a 2007. évi CLXXXI törvény 14.§ szerinti nyilatkozatot

 

5. § (1) A 2.§ (2) bekezdése alapján beérkezett támogatási kérelmeket a beadásra nyitva álló határidő elteltét követő 15 munkanapon belül a jegyző megvizsgálja, és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére. A támogatásról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

 

            (2)       A vizsgálat a formai feltételeknek megfelelésen túl, elsősorban arra terjed ki, hogy:

 

a)         a civil szervezet, személy az előző két évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,

b)        a civil szervezet, személy milyen tevékenységet folytat a község érdekében,

c)         a civil szervezetnek, személynek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói a cél eléréséhez,

d)        a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását.

 

6. § (1) A pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

 

(2) A Képviselő-testületnek a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatában meg kell jelölni az alábbiakat:

 

a)         a támogatás felhasználása milyen célra történhet,

b)        a támogatás egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel utalható át a civil szervezet, személy számlájára,

c)         a támogatásról milyen határidővel köteles elszámolni a civil szervezet, személy.

d)        a 100.000 Ft feletti támogatás kifizetése csak átutalással történhet.

 

(3) A támogatásról szóló határozat alapján a pályázóval megállapodást kell kötni, amelyet a Polgármester ír alá.

 

(4) A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-testület előzetesen hozzájárult.

 

(5) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a civil szervezet, személy amely:

 

a)         az előző évi pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b)        a kapott támogatást a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,

c)         a 4. § (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket a pályázati anyaghoz nem csatolta.

 

7.§ (1) A civil szervezet, személy a támogatás összegének felhasználásáról a megállapodásban rögzített határidőig köteles elszámolni az alábbiak szerint:

 

(a)       szakmai, tartalmi beszámoló, köteles megküldeni,

(b)       pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló, könyvelési számmal ellátott bizonylatok hiteles másolata, melyet a Polgármesteri Hivatalnak köteles megküldeni,

(c)       az önkormányzat a támogatás célirányos felhasználását és az elszámolás valódiságát belső ellenőrzés keretében ellenőrzi.

 

(2) A Képviselő-testület által a civil szervezetek, személyek részére megállapított pénzügyi támogatásokról, valamint a támogatott célokról minden évben tájékoztatót kell közzétenni az Önkormányzat hivatalos honlapján – a döntést követő 30 napon belül.

 

 

Záró rendelkezés

 

8.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.

 

 

  Dr. Orosz Zsolt sk.                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

      polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP

 

Hernádnémeti Község Önkormányzata költségvetési támogatásához

 

1. A kérelmező adatai

1.1. Megnevezése (neve):

___________________________________________________________________

 

1.2. Adószáma: __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| - |__| - |__| |__| és/vagy adóazonosító jele: |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

1.2.1. A kérelmező szervezeti-működési formája:

 ______________________________________________________

 

1.2.2. Társadalmi szervezet nyilvántartásba vételi okirat száma:

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

1.2.3. Szervezet képviselőjének neve:

__________________________________________________________

1.2.4. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_______________________________________________________

1.3. Magánszemély kérelmező esetén születési helye, ideje:

 __________________________ |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

anyja neve: _____________________________________________________

1.4. A kérelmező számlaszáma:

|__||__||__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__||__||__||__|

1.4.1. Számlavezető pénzintézet megnevezése:

_______________________________________________________

1.5. A kérelmező székhelye:

|__||__||__||__| ______________________________________________________

Magánszemély kérelmező esetén bejelentett lakcíme!

 

1.5.1. Telefonszáma: ________________ Fax száma: ___________________

E-mail: ____________________________________________________

1.5.2. A kérelmező levelezési címe:

|__||__||__||__| _____________________________________________________

 

1.6. A kérelmező alaptevékenysége: _____________________________________

 

2. Pályázati téma / program megnevezése:_________________________________

 

 

3.  A PROGRAM  TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FELTÜNTETÉSÉVEL (tételek pontos meghatározásával):

 

A

B

C

D

E

Sor-szám

Költségjogcím megnevezése

 

Teljes költségigény

(Ft)

Ebből saját forrás

(Ft)

Ebből kért támogatás

(C oszlop összesen - D oszlop)

(Ft)

Mennyiségi egység (db, alkalom)

Egységár (Ft)

Összesen

(Mennyiség X Egységár) (Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

X

X

 

 

 

 

4. Kötelező mellékletek felsorolása (a rendeletben foglaltak szerint):

_________________________________________ ___________________________________________

_________________________________________ ___________________________________________

_________________________________________ ___________________________________________

_________________________________________ ___________________________________________

A 4. ponthoz csatolt mellékletek száma összesen ______ db.

 

5.1. A Kérelmező hozzájárul ahhoz,

hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 4.§-a alapján adatait a Támogató kezelje,

illetve Knyt. 5.§ alapján az Önkormányzat hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a támogatási kérelmet, majd a támogatási döntést.

 

5.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. alapján

A pályázó kijelenti, hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ……pont alapján

(Kérjük értelem szerint 1-es vagy 2-es számot beírni)

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ……pont alapján

Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

 

A Kérelmező aláírásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

 

_____________________ 2010. ___________________

 

 

P.H.

 

 

 

a kérelmező (cégszerű ) aláírása

 

  1. Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja, hogy az önkormányzat a lakásokról szóló rendeletének 15. §. (4) bekezdését a képviselő-testület egészítse ki az előterjesztés szerint:

 

Elmondja, hogy a bérlakásokat fiatal házasoknak, vagy élettársi kapcsolatban élőknek, valamint a település szakember ellátottságának biztosítása érdekében találták ki, és nem egyedülállóknak. Sajnos előfordul, hogy felbomlik a házassági vagy élettársi kapcsolat és csak az egyik fél marad a lakásban. Így már nem tölti be a bérlakás az eredeti szerepét. A cél, amit kitűzött a képviselő-testület maga elé, nem tudják megvalósítani.

 

Fésűs Nándor képviselő javasolja, hogy a párok esetében mindegyikőjük kerüljön bérlői jogállásba, így a kapcsolat felbomlásakor bérleti szerződés is felmondható.

 

Balla Ferenc képviselő kérdezi, ha szakembert szeretnének felvenni, akkor tudnak-e számára lakást biztosítani?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy önkormányzati célra bármikor, bármelyik lakást ki lehet jelölni, ha a szakemberellátás úgy kívánja.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a módosítani kívánt szövegrészt „d) a bérleményben lakók száma két fő alá csökken, kivéve e rendelet 7. §. (4)-(5) bekezdésében kijelölt lakásokat.”-ra

 

Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó György képviselő pontosításának megfelelően szavazásra bocsátja a rendelet módosításának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Község Önkormányzatának

6/2010. (III. 30.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről szóló

16/2006. (XI. 28.) sz. rendelet módosításáról.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV.) 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkör és felhatalmazása, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. sz. melléklete alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1.§  A 16/2006. (XI. 28.) ÖR 15.§ (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„15.§ (8)

d) a bérleményben lakók száma két fő alá csökken, kivéve e rendelet 7. §. (4)-(5) bekezdésében kijelölt lakásokat.”

2.§  A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.

 

 

Dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                            Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                    jegyző

 

 

5. Egyebek

 

5.1. Esélyegyenlőségi terv

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázatok beadásához szükség van az Esélyegyenlőségi terv elfogadására. A rekultivációs pályázat kapcsán korábban már jelezte, hogy hamarosan sor kerül az Esélyegyenlőségi terv beterjesztésére. A tervbe célt is bele lehet tenni. Pl. A telekalakítást követően azok kedvezményes eladása is azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok el tudják kezdeni a közös életüket. Az időseknél pedig célként lehet megjelölni a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás bővítését is.

 

Szűcs Róbert képviselő az akadálymentesítést is javasolja szerepeltetni a tervben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskolában mozgáskorlátozott 3. emeletre történő feljutásának biztosítására nem gondol, mert annak nagy a költségvonzata, egyébként az intézmények akadálymentesítettek, a teljes akadálymentesítéshez (vakok, gyengénlátók, nagyothallók segítése) még nincsenek meg a feltételek.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Esélyegyenlőségi terv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

37/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: Esélyegyenlőségi terv elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja az Esélyegyenlőségi tervet.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

5.2. 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a módosítással a 2009. évi költségvetési rendeletben a tényszámok a teljesülés számaihoz kerülnek igazításra. A Magyar Államkincstár részére már leadásra került a 2009. évi beszámoló. A könyvvizsgáló is ellenőrizte a beszámolót.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

7/2010. (III. 30.) rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009. (II. 24.) sz. rendeletének módosításáról

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján a 2009. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. § A rendelet 3. §. (1) bek. az alábbiak szerint módosul:

 

(1.)     A Képviselő testület a polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét:                                                        861.310 e Ft

Ezen belül

Pénzforgalmi bevételét                                                                      825.462 e Ft

 

 

Költségvetési pénzforgalmi  kiadását                                            844.350 e Ft

                Ebből működési kiadás                                                                     770.790 e Ft

Finanszírozási kiadását                                                                       16.960 e Ft

 

A Költségvetési működési pénzforgalmi kiadásokból:               

 

- a személyi jellegű kiadásokat                                                       352.146 e Ft         

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                               108.732 e Ft

- a dologi jellegű kiadásokat                                                           227.058 e Ft

- átadott működési pénzeszközöket                                                    5.834 e Ft

- szoc.pol. juttatások, támogatások                                                   77.020 e Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési létszámkeretet 182 főben állapítja meg.

 

2.§ A költségvetési rendelet módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.

 

 

Dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                            Boros Lajosné dr. sk.

   Polgármester                                                                                                            jegyző

 

 

 

5.3. Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Támogató Szolgálat és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Támogató Szolgálat és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is kistérségi társulás keretében működik. Ezt helyben, egyedül nem tudta volna működtetni az önkormányzat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy településünkön a támogató szolgálat szolgáltatásainak igénybevételére nem került sor, így hozzájárulási kötelezettségünk sem keletkezett. Szavazásra bocsátja a Támogató Szolgálat szakmai beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

38/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Támogató Szolgálat beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Támogató Szolgálat beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy jelzőkészüléket tudna-e az önkormányzat vásárolni? 8 készülék van Hernádnémetiben, lehet-e további készülékeket vásárolni, bővíteni a központot?

 

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője elmondja, hogy a készülékekre van igény, csak a diszpécserközpont fenntartása költséges.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha bővítenék, akkor az plusz kiadást jelentene az önkormányzat számára is.

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy nemcsak egészségügyi szempontból, hanem vagyonvédelmi szempontból is igénybe veszik az idős, különösen az egyedülálló emberek. Azonban az ellátott belátási képességétől is függ, hogy el lehet-e nála helyezni ilyen készüléket.

 

Karajz Ottó György képviselő: A beszámolóban 5 riasztás volt Hernádnémetiben, milyen esetben történtek ezek?

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy rosszullét miatt volt a riasztás, illetve előfordult téves riasztás is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy Vezető Asszony nézzen utána, hogy igény esetén a rendszer bővítésének milyen feltételei vannak társuláson belül. Kiemeli a 2009, illetve 2010. évre fizetendő hozzájárulást. Ezt követően szavazásra bocsátja a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

39/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Onga Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámolóját elfogadja és vállalja a hozzájárulás kiegyenlítését.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

5.4. Vételi ajánlat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai nap folyamán megkereste Lakatos Béla a Táncsics utca önkormányzati telek mellett lévő ingatlan eladásával kapcsolatosan. Az ingatlant megvételre ajánlotta az önkormányzat részére 1 millió Ft vételár ellenében. A telek 409 m2-es, beépíthető, tehermentes, közmű nincs rajta. 1/1-ed arányban Pallai Ivett tulajdona.

 

Lipták Zoltán képviselő szerint összekapcsolható a jelenlegi önkormányzati telekkel, támogatja megvételét.

 

Fésűs Nándor és Farkas Győző képviselők javasolják, hogy 800.000 Ft-ot ajánljanak vételárként.

 

Lipták Zoltán képviselő mivel 1.000 – 2.000 Ft között mozog a telekár Hernádnémetiben, ezért 600.000 Ft vételárat javasol.

 

Balla Ferenc képviselő szintén 600.000 Ft-ot vételárat javasol.

 

Karajz Ottó György képviselő 700.000 Ft vételárat javasol.

 

Farkas Győző képviselő javasolja, hogy 600.000-800.000 Ft között határozzák meg a vételárat, Polgármester Úr tárgyaljon az eladóval és kösse meg a szerződést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Farkas Győző képviselő javaslatának megfelelően szavazásra bocsátja a Táncsics utcai telek megvételét, azzal, hogy rövid úton tájékoztatja képviselőtársait a tárgyalás eredményéről.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

40/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: Táncsics utcai ingatlan megvásárlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával folytasson tárgyalást a Hernádnémeti, Táncsics M. u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása ügyében. A vételárat 600.000-800.000 Ft között határozza meg.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

5.5. Elővásárlási jog gyakorlása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Bajcsy Zs. u. 42. sz. alatti ingatlan, amelyben Kiss Ernő lakott, aki elhalálozott, és a Jókai M. u. 92. sz. alatti ingatlan, amely Barna Zsolt tulajdona kerül árverezésre. Ezeknél az ingatlanoknál az önkormányzat élhet elővásárlási jogával.

 

Karajz Ottó György képviselő nem javasolja az ingatlanok megvételét.

 

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint reagálni kell az árverésre, javasolja, hogy éljen az önkormányzat elővásárlási jogával. Ez még nem jelenti azt, hogy meg is kell venni az ingatlanokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 92. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen az önkormányzat elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület 6 Nem, 4 Igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

41/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 92. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Bajcsy Zs. u. 42. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 6 Nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

42/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bajcsy Zs. u. 42. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

5.6 Emléktábla elhelyezése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a helyi rendőrök azzal keresték meg, hogy a KMB Iroda falán, Pusztai Zsolt közelmúltban elhunyt kollégájuk emlékére egy kb. A4-es lap méretű emléktáblát szeretnének elhelyezni. Az emléktábla elkészítését a kollégák fizetik. A tábla elhelyezéséhez a képviselő-testület döntése szükséges, mivel az épület önkormányzati tulajdon.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

43/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: emléktábla elhelyezése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a rendőrségi épület falán néhai Pusztai Zsolt emlékére emléktábla kerüljön elhelyezésre.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

5.7 HAK Alapító Okiratának módosítása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy azért szükséges az alapító okirat módosítása, mert a bölcsőde végleges működési engedélyezési eljárásban szükséges, hogy dokumentálva legyen, hogy önálló szakmai egységként kerül a tevékenység ellátásra. A szakmai egység vezetését ellátó személyt az intézmény vezetője bízza meg, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozók közül.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

44/2010. (III. 30.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata az alábbi rendelkezésekkel egészüljön ki:

 

I.   Az Alapító Okirat 5. pontjában Intézményegységei „B”) pontja az alábbi albekezdéssel egészül ki: „- Mesesziget Bölcsőde, mint önálló szakmai egység”

II. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbi utolsó mondattal egészül ki: „Az intézmény vezetője bízza meg a szakmai egység vezetésével a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt.”

III.                     Az Alapító Okirat 13. pont helyére az alábbi változatlan sorszámú pont kerül:

·         1 fő intézményvezető,

·         4 fő szociális gondozó,

·         2 fő családgondozó,

·         1 fő kisegítő,

·         1 fő bölcsődei szakgondozó-szakmai vezető,

·         2 fő bölcsődei szakgondozó,

·         2 fő bölcsődei gondozó,

·         2 fő nevelő,

·         2 fő szakgondozó.

 

Felhatalmazza a Jegyzőt a módosítások Alapító Okiraton történő átvezetésére és egységes szerkezetbe foglalására, valamint az Alapító Okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezettetésére.

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

Karajz Ottó György képviselő a patkányirtásról kér rövid tájékoztatást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy olyan megoldáson gondolkozik, amelynek a részleteit – bízik benne – a következő testületi ülésen a képviselő-testület elé tudja tárni.

 

Répási János képviselő a kutyaoltással kapcsolatosan kérdezi, hogy mi lesz a be nem oltott kutyákkal.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kutyaoltás előtt minden lakástulajdonosnak egy nyilatkozatot küldtek ki, amit vissza kellett juttatni a hivatalba ha van kutyája a tulajdonosnak, ha nincs. Aki azt nyilatkozta, hogy nincs kutyája, azt büntetőjogi felelőssége tudatában tette.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 18.45 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 18.55 órakor folytatja munkáját.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.20 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                                  Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

Répási Lajos                                                                                                                      Balla Ferenc

  hitelesítő                                                                                                                             hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekLetölthető dokumentumok