Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti, Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Növények ültetéséről és telepítési távolságáról


Hernádnémeti önkormányzat
15/2008. (VIII. 26.) rendelete
a növények ültetési és telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályok

Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a növények telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályaira az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állampolgárok, gazdák, gazdálkodó szervezetek növények telepítésére vonatkozó helyi előírásainak betartását oly módon, hogy a várható lombkorona és gyökérzet figyelembevételével elkerülhetőek legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között.

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Hernádnémeti Község közigazgatási területén történő szőlő, gyümölcs- és egyéb fa, bokor, sövény, örökzöld ültetésére, telepítésére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli társaságra.

Az ültetésre, telepítésre vonatkozó szabályok

2. §

(1) A legkisebb ültetési ( telepítési ) távolság az ingatlan határától belterületen:
a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje, bokor (élő sövény ) esetében 1,00 méter,
b) sövény, örökzöld és 3 m-nél magasabbra nem növő egyéb fa 1,50 méter
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 4,00 méter.

(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti ültetési távolság irányadó azon cserje (bokor) esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3 méteres magasságot meghaladja.
Ebben az esetben a tulajdonos köteles a magasságot metszéssel 3 méterre korlátozni.

(3) Kúszó-kapaszkodó cserje csak saját tulajdonú, tömör kerítésre futtatható fel.

3. §

A legkisebb ültetési ( telepítési ) távolság az ingatlan határától külterületen:
a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében 1,00 méter. Abban az esetben, ha a telepítendő kultúra megegyezik a szomszéd területen termesztett növénnyel, a határtól a legkisebb telepítési távolság a szomszédos kultúra sortávolságának a fele.
b) minden egyéb gyümölcsbokor ( mogyoró stb. ) esetében 2,00 méter,
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, cseresznyefa esetében 5,00 méter,
f) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter.

4. §.

Legkisebb ültetési távolság:
a) közművektől:
- gázvezetéktől    2,00 m,
- gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00 m,
- egyéb vezetéktől   1,00 m.
b) épülettől:
- alacsony növekedésű fa esetén min. 1 m,
- magas növekedésű fa esetén min. 2 m,
- a fák közötti ültetési távolság:
 - alacsony növekedésű fa esetén 5-6 m,
- magas növekedésű fa esetén 6-10 m.

Közterületen történő telepítés

5. §

(1) Közterületre e rendelet hatálya alá tartozó növényt telepíteni a helyi adottságok figyelembevételével csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a jegyző adja ki.
(2) Közterületre ültetett gyümölcsfa termése bárkit megillet.
(3) Közterületen közmű létesítménybe (pl. árok) vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya alá tartozó növény nem ültethető, kivéve ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti és biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.
(4) Közterületre elsősorban őshonos magyar fajtájú fákat (nem tájidegen) lehet ültetni.
(5) Közút mentén, a közút határától (gépjárműforgalomra alkalmas nyomvonalának határától) mért 2 méteres távolságon belül közlekedésbiztonsági okok miatt csak olyan növény telepíthető, mely a közlekedést és a közlekedés biztonságát nem zavarja. Zárt lombozatú növényzet (sövény, tuja) csak úgy telepíthető, hogy annak magassága a talajtól számítva a 70 cm-t nem éri el.
(6) A közterületre ültetett fák kivágására hatósági engedély nélkül a fa telepítője nem jogosult.


Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása

6. §

(1) A telek tulajdonosának kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló ágak levágása.
(2) Az átnyúló ágakat igazolt felszólítás (pl: tanú, ajánlott levél, jegyzőnél előterjesztett kifogás) után az érintett telek tulajdonosa (panaszos) kíméletes módon eltávolíthatja, de gondoskodnia kell a növényen keletkezett sebfelület kezeléséről.


Meglévő cserje, bokor, fa elhelyezkedése miatti birtokvitákból eredő eljárási szabályok

7. §

(1) A kifogásolt növények elhelyezkedése miatt az eljárás első fokon a jegyző hatáskörébe tartozik. A jegyző birtokháborítási eljárást folytat le.
(2) Jelen rendelet hatályba lépése előtt telepített növények kivágására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett telek tulajdonosa:
a) a hivatal jegyzőjénél bejelenti, hogy a kifogásolt növény a telek használatát korlátozza, és kéri az eljárás lefolytatását,
b) igazolja a kifogásolt növény miatt keletkezett kárát,
c) a szomszéd telek tulajdonosát írásban felszólította a növény eltávolítására,
d) a növény lombjának ritkításával vagy gyökérzetének csonkolásával a további károkozás nem szűntethető meg,
(3) A b) és d) pontban meghatározottakat a kérelmezőnek szakvéleménnyel kell igazolnia.

Értelmező rendelkezések

8. §

a) Gyümölcsös: az a földterület, amelyet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet annak nyilvánít.
b) Házikerti gyümölcsös: az a gyümölcsös, amelynek területe a 3000 négyzetmétert nem haladja meg. A házikert méreteket meghaladó gyümölcsös árutermő gyümölcsösnek minősül.
c) Gyümölcsfa: az alma-, körte-, birs-, naspolya-, cseresznye-, meggy-, szilva-, kajszi-, őszibarack-, mandula-, dió és gesztenyefa. Gyümölcstermőbokor a mogyoró-, füge-, köszméte-, ribiszke-, ribiszkeköszméte, málna-, málna-szeder-, bodza, feketeberkenye-, homoktövis-, áfonya- és kiwibokor, illetőleg oltvány.
d) Közterület: az a földterület, amit az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény annak nyilvánít.
e) Díszfa, cserje: Azok a fásszárú növények, melyek a lakókörnyezet díszítésére szolgálnak.


Záró rendelkezések

9. §
(1) Jelen rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően történt növénytelepítések esetén kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokra, valamint a hatálybalépését megelőzően kiadott jogerős kertépítési tervek alapján történő növénytelepítésekre.


dr. Orosz Zsolt sk.                                              Boros Lajosné dr. sk.
polgármester                                                       helyettes jegyző


RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvJegyzőkönyvek